پرسنل شرکت

معرفی پرسنل شرکت

 

نام و نام خانوادگی: سینا قائمی

سمت: رییس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران - سازه

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی زاهدی

سمت: نایب رییس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 
 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل توکلی

سمت: مدیرعامل- عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دیپلم

 

نام و نام خانوادگی: بهروز عارفی

سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس حسابداری

 
 

نام و نام خانوادگی: مرجان کاویانیان

سمت: کارشناس مستند سازی

تحصیلات: کارشناس معماری

 

نام و نام خانوادگی: مژگان فرهمند

سمت: امور مالی و پرسنلی

تحصیلات: کارشناس مدیریت مالی

 
 

نام و نام خانوادگیمسعود هرندی

سمتسرپرست کارگاه

تحصیلاتکارشناس ارشد عمران

 

 


 
 

نام و نام خانوادگی: شهاب الدین قلمزن

سمت: امور تدارکات و بازرگانی

تحصیلات: کاردان برق

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نجاری

سمت: فورمن کارگاه

تحصیلات: سیکل

 
 

نام و نام خانوادگی: احسان توکلی

سمت: مشاوران املاک

تحصیلات: دیپلم